• Over LINKit consult

  lees meer

  Welkom bij LINKit consult. Wij zijn goed in water, natuur en processen om samen met mensen tot iets te komen. We willen dingen graag beter maken. Dit kan een stadspark, een waterbergingsgebied, een natuurgebied, een vismigratieroute, maar ook een projectproces zijn. Delta management, hoogwaterbescherming, kustverbetering, waterkwaliteit, vismigratie en natuurherstel zijn de thema’s waar we aan werken, voor overheden, private partijen en ngo’s. 

 • Programma naar een Rijke Waddenzee

  lees meer

  Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een programma van het ministerie van EZ dat werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. Samen met andere partijen wordt gewerkt aan een sterker en veerkrachtiger natuurgebied voor mens en natuur. Strategieën hierbij zijn bijvoorbeeld Duurzame visserij, Completeren voedselweb en Verzachten rand vaste wal en natte Wad. LINKit consult ondersteunt PRW bij de ontwikkeling van projecten, vormen van partnerships en uitvoeren van studies.

 • Vismigratierivier Afsluitdijk

  lees meer

  Het project Vismigratierivier Afsluitdijk is een innovatief en baanbrekend project om een "mini estuarium" te ontwikkelen tussen het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee. Het geeft vissen als spiering, houting en zalm de mogelijkheid weer terug te keren. Het project is in coproductie ontwikkeld met de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting VBIJ, de Vereniging van Vaste Vistuigen Noord. Sinds 2013 maken we deel uit van het kernteam van provincie Fryslân om het project uit te werken en naar realisatie te brengen.

 • Veiligheidsbuffer Oesterdam

  lees meer

  Ons grootste Nationale Park heeft last van een onbekende maar zeer ernstige natuurbedreiging: Zandhonger. Als gevolg van de Oosterscheldekering is het getij minder sterk en brokkelen de zandplaten langzaam af. Met alle negatieve gevolgen voor natuur, veiligheid en recreatie. Begin 2014 is de veiligheidsbuffer gerealiseerd in de vorm van een zandsuppletie voor de Oesterdam. Het verhogen van slikken en platen is beter voor de natuur en beschermt de dijken duurzamer. En bespaart het toekomstige investeringen.

 • Deltatalent

  lees meer

  DeltaTalent wil studenten inspireren en meer in contact brengen met het “bouwen met natuur”-gedachtengoed. Het faciliteert kruisbestuiving rond concrete deltavraagstukken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid met hbo- en WO-studenten. DeltaTalent organiseert inspirerende workshops, veldbezoeken, masterclasses en ontmoetingen tussen studenten en professionals. LINKit consult heeft een initiërende en coördinerende rol: het draagt zorg voor de uitvoer en vorming van een breder partnership dat DeltaTalent ondersteunt.

 • Herinrichting De Zaag

  lees meer

  De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie.Door getijdengeulen aan te leggen wordt de ruimte voor het zoetwatergetijde vergroot.  Daarnaast wordt de toegang verbeterd en worden uitzichtpunten en struinpaden aangelegd. De realisatie hiervan is een gezamenlijke inspanning  van Het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland.

 • Kwartiermaker Getijdenpark de Esch & van Brienenoord

  lees meer

  Stad en haven Rotterdam liggen in de monding van de Maas en de Rijn, onderdeel van een van de grootste delta's van Europa. Het programma Rivier als Getijdenpark werkt aan verbetering van de natuurkwaliteit, beleving en toegankelijkheid van rivieroevers in de stad. Voor het gebied Getijdenpark Polder de Esch & Eiland van Brienenoord is LINKit consult kwartiermaker namens gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds. 

 • Noorzeekanaal ecologische corridor

  lees meer

  Het Noordzeekanaal is een belangrijk in- en uittrekpunt voor trekvissen in Nederland. Door stuwen, gemalen en sluizen, zijn leefgebieden en routes van trekvissen in Nederland versnipperd. Om de gehele migratieroute effectief te verbeteren, is de inzet van meerdere waterbeheerders nodig. Samen met Wanningen Water Consult heeft LINKit hiervoor een programma opgesteld.