Coalitie voor betere vismigratie in Noordzeekanaal

Noorzeekanaal vismigratie

Maar liefst acht partners in één project. Die samen een coalitie vormen met als einddoel: het verbeteren van vismigratie in het Noordzeekanaal. Dat is in een notendop dit gezamenlijke project van LINKit consult met Wanningen Waterconsult.

Haven Amsterdam, gemeente Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland, Provincie Noord-Holland, HHNK, Rijnland, RWS Noord-Holland en Waternet zijn de acht partners. Allen willen hun krachten bundelen om vismigratie in het NZK en ommelanden te verbeteren. 

Achtergrond
Veel trekvissoorten hebben het moeilijk in Nederland. Het Noordzeekanaal
(NZK) is een belangrijk in- en uittrekpunt voor trekvissen in Nederland.
Door stuwen, gemalen en sluizen, zijn leefgebieden en routes van trekvissen
in Nederland versnippert. Waterwegen in beheergebieden van regionale
waterbeheerders zijn meestal slechts onderdeel van vismigratieroutes. Om de
gehele migratieroute effectief te verbeteren, is de inzet van meerdere
waterbeheerders nodig. Afstemming en samenwerking tussen de beheerders is in
die zin dus essentieel. Daarnaast biedt regionale samenwerking kansen op het
gebied van monitoring, kennisontwikkeling, externe financiering, versterking
van draagvlak en het veiligstellen van investeringen. In dit project is samenwerking geen doel op zich, maar een middel om de visie te bereiken.

Opdracht
Als eerste stap heeft LINKit consult samen met Wanningen Water consult de
huidige situatie voor trekvissen in het projectgebied in kaart gebracht. Het
bestaande beleid van de individuele waterbeheerders én de gezamenlijke visie
voor vismigratie rond het NZK zijn geïntegreerd in een gezamenlijk
programma. Met onderdelen als: ontsluiting, habitat, monitoring, recreatie
en communicatie. Om van verkenning tot uitvoering te komen is daarna een
stappenplan opgesteld. In 2012 begint de uitvoering hiervan.
 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief