Onderzoek vispasseerbaarheid sluizen Zuid-Holland afgerond

Schutsluis Leidschendam

Na een QuickScan in 2015, deed LINKit consult in 2016 onderzoek in Zuid-Holland naar het gebruik van vijf sluizen door vissen bij aangepast beheer. Het onderzoeksrapport is nu definitief afgerond.

In 2015 heeft de provincie aan LINKIT Consult gevraagd een QuickScan uit te voeren naar de mogelijkheden om vijf sluizen in beheer van provincie Zuid-Holland passeerbaar voor vissen te maken. In deze bureaustudie werd geadviseerd een onderzoek uit te voeren naar het huidige gebruik van de vijf sluizen door vissen. Het betrof de Julianasluis Gouda, Sluis Bodegraven, Grote Merwedesluis, grote sluis Vianen en Sluis Leidschendam.

Naar aanleiding van de aanbevelingen hebben de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Rijnland en het RBO Rijn-West aan ATKB en LINKit consult gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het huidige gebruik van de sluizen door vissen, bij aangepast beheer.

Aanpak
Zowel in het voor- als najaar van 2016 zijn in de schutsluizen gedurende 3-5 avonden metingen gedaan. Zowel de stroomopwaartse als de stroomafwaartse migratie is bemonsterd. De aanpak is gespecificeerd per locatie.

Conclusies
Het gebruik van de sluizen door diadrome en potadrome vissoorten op de monitoringsavonden in absolute aantallen was beperkt. Er migreert met name vis op de locaties die direct grenzen aan de grote rivieren (Lek, Merwede en Hollandse IJsel). Hier werden schieralen, alver, adulte rivierprik en windes gevangen, dit zijn de trekvissen waar aangepast visvriendelijk beheer met name op gericht zou kunnen zijn.

Er is relatief weinig grote vis gevangen, momenteel is nog vooral dispersie van eurytope juveniele vis zichtbaar, deze domineren de vangsten in aantallen. In het najaar is er migratie in beide richtingen vastgesteld, dus zowel van de rivier naar de boezem als andersom. Voor alle sluizen zijn specifieke aanbevelingen gedaan in de vorm van protocollen voor aangepast visvriendelijk beheer. Provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan de implementatie.
 

Meer weten?
bel me op 020 6700054

Meer nieuws

/ Archief