Ecologische verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden 2012-2015

109_image_3
115_image_3
121_image_3
123_image_3
128_image_3

In opdracht van Haven Amsterdam, gemeente Amsterdam, Sportvisserij MidWest Nederland, HHNK, Rijnland, RWS Noord-Holland, Provincie Noord-Holland en Waternet.
i.s.m. Wanningen Water Consult

Omdat de migratieroutes meerdere beheersgebieden overspannen, is samenwerking onmisbaar voor een succesvolle aanpak. Om de samenwerking handen en voeten te geven is een gezamenlijke visie geformuleerd.

In dit project heeft LINKit samen met Wanningen Water consult de opdracht de visie te vertalen in één gezamenlijk ‘Programma Vismigratie’. Dit programma beschrijft maatregelen en andere inspanningen, organisatie en financiën ten behoeve van ecologie en vismigratie. Tevens zijn voorbeeldprojecten inclusief monitoring uitgewerkt alsmede een communicatieplan.